พูดคุยเกี่ยวกับวิชา 21st -Century Skill

#โตไปไม่งง กับ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม” และ BASE Playhouse หนึ่งใน Quality Education Network ของโรงเรียนในวิชา 21st -Century Skill

นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ผ่านการเล่นบอร์ดเกม ที่ทาง Base Playhouse ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ออกแบบขึ้นเพื่อฝึกทักษะให้แก่นักเรียน 4 ด้าน ผ่าน 4 ด่านที่สนุกสนานท้าทาย สามารถประเมินผลทักษะแต่ละด้านได้หลังเกมจบ ได้แก่

▪เกมฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
▪เกมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
▪เกมฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์
▪เกมฝึกทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น

อัพสกิลเพิ่มสำหรับนักเรียน ม.4 จะได้ออกแบบบอร์ดเกมของตนเอง จากการประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการเล่นบอร์ดเกมตั้งแต่ต้นเทอมจนถึงปลายเทอมนักเรียนได้ทั้งฝึกทักษะและยังได้มองเห็นศักยภาพในแบบของคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นและตรงกับตนเองในที่สุด
#QualityEducationNetwork

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin