Admission Process

Admissions Process

Minimum Standard Requirement (MSR) เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา (LSP school)

1. เพื่อใช้เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลลัพธ์นี้จัดห้อง Homeroom
2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียน Signature Programme (โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาไทย) และห้องเรียน International Signature Programme (โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

โดยวัดความรู้พื้นฐาน
Part 1 English Placement Test (Listening, Reading and Writing)
Part 2 Essay Writing (150 words maximum) สามารถเลือกข้อเขียนเป็นภาษาไทย หรือข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
Part 3 Mathematics (Choice) สามารถเลือกโจทย์เป็นภาษาไทย หรือโจทย์เป็นภาษาอังกฤษ
Part 4 สัมภาษณ์เฉพาะห้อง International Signature Programme มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

สมัครเพื่อสอบ
วัดความรู้พื้นฐาน

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์สมัครเข้า ม.1 , ม.4 และชำระค่าสมัครสอบ 1,000 บาท ตามขั้นตอน คลิก
 • ตรวจสอบอีเมลตอบกลับ (Spam/Junk mail)
 • สนใจสมัครเข้าแซมชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ติดต่อฝ่าย Admissions ได้ที่ LINE Official Account : @lspschool คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ตรวจสอบ Candidate number ก่อนวันสอบ 3 วัน คลิก

สอบ MSR

 • สถานที่สอบโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา
 • วันสอบตามรอบที่สมัคร
 • เฉพาะนักเรียนหอพักส่งใบรับรองความประพฤติในวันสอบ

ประกาศผล

• ตรวจสอบผล คลิก
ประกาศผลหลังวันสอบ 2 วัน

ชำระค่าธรรมเนียม

 • กรอกมอบตัวออนไลน์ คลิก

ภายใน 5 วัน หลังประกาศผลสอบ

กำหนดการรับสมัคร

 MSR  23 มี.ค. 67MSR  30 มี.ค. 67MSR  6 เม.ย. 67

สมัครเพื่อสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

(ปิดรับสมัคร 12.00 น. ก่อนวันสอบ)

 ภายใน 22 มี.ค. 67 ภายใน 29 มี.ค. 67 ภายใน 5 เม.ย. 67
สอบคัดเลือกภาคทฤษฎี23 มี.ค. 6730 มี.ค. 676 เม.ย. 67

ประกาศผลสอบ

ทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้กับโรงเรียน

25 มี.ค. 671 เม.ย. 679 เม.ย. 67

ยืนยันสิทธิ์
ชำระค่าแรกเข้า 50,000 บาท

กรณีต้องการหอพักชำระค่าหอพักเทอม 1/2567

25 – 29 มี.ค. 671 – 5 เม.ย. 678 – 12 เม.ย. 67

หมายเหตุ

– กรณีนักเรียนมีผลการสอบ MSR ผ่านแล้วไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดนักเรียนจะต้องเข้ากระบวนการสอบใหม่
– ขอสงวนสิทธิในการปิดรับสมัครโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เมื่อมีจำนวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบ

เวลา มัธยมศึกษาปีที่ 4
เลือกโจทย์ไทย หรือโจทย์อังกฤษ
(เลือกได้ 1 รูปแบบ)
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง Signature Programme
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง International Signature Programme
มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 และ 5
07.30 – 08.30 น. 1 ชม. ลงทะเบียน ไม่มีการสอบข้อเขียน
08.30 – 09.30 น. 1 ชม. English Placement Test (Listening, Reading and Writing)
09.30 – 09.40 น. 10 นาที เปลี่ยนวิชาสอบ
09.40 – 10.10 น. 30 นาที ข้อเขียนบทความภาษาไทย
หรือ Essay Writing (150 words maximum)
ข้อเขียนบทความภาษาไทย Essay Writing (150 words maximum)
10.10 – 10.20 น. 10 นาที เปลี่ยนวิชาสอบ
10.20 – 10.50 น. 30 นาที วิชาคณิตศาสตร์ (ปรนัย)
หรือ Mathematics (choices)
วิชาคณิตศาสตร์ (ปรนัย) Mathematics (choices)
นัดหมายสัมภาษณ์ Online
โดยนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ Admissions
ไม่มีสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ Online นักเรียน และผู้ปกครอง
นัักเรียนชั้น ม.1 ห้อง International Signature Programme (นัดหมายสอบสัมภาษณ์หลังสอบผ่านข้อเขียน)

สอบสัมภาษณ์ Online นักเรียน และผู้ปกครอง
นักเรียนชั้น ม.2 ม.3 และ ม.5 ติดต่อนัดหมายสัมภาษณ์ที่ช่องทาง Line @lspschool

อุปกรณ์ที่ใช้ในวันสอบ

 1. บัตรประชาชน
 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
 3. เฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าหอพักของโรงเรียนต้องนำใบรับรองความประพฤติที่ออกโดยโรงเรียนมายื่นที่จุดลงทะเบียนในวันสอบ

     ใส่ชุดนักเรียนหรือชุดไปเวทที่สุภาพ ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ (ทางโรงเรียนมีนาฬิกาแจ้งเวลาในห้องสอบ) และนำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะครบกำหนดเวลาที่ระบุไว้ที่ปก ข้อสอบ ผู้สมัครสอบไม่ต้องนำเอกสารมอบตัวมาส่งหากสอบผ่านทั้งหมด ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บอีกครั้ง

หัวข้อที่ออกสอบ MSR ปีการศึกษา 2567 ​

 วิชาเนื้อหาที่ออกสอบ
ทดสอบ
ภาคภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ (60นาที)
(20นาที/บท)
1.ฟัง
2.อ่าน
3.เขียน
ข้อเขียนทั่วไป (30 นาที)แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ
คณิตศาสตร์ (30 นาที)

– การคำนวณเศษส่วน เปอร์เซ็นต์ เลขยกกำลัง
– การคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร และเส้นรอบรูป
– อัตราส่วนและสัดส่วน
– ทฤษฎีบทพีทากอรัส
– การนึกภาพและอธิบายภาพสามมิติ
– ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
– 
การให้เหตุผล
– 
พหุนาม
– 
เรขาคณิต

ทดสอบ
ภาคภาษาอังกฤษ
English Language (60 mins/part)

1.Listening

2.Reading

3.Writing

Essay Writing (30mins)
(150 words maximum)
Writing an opinion on the given topic.
Mathematics– Calculation of fractions, percentages, exponents
– Calculation of area, volume and perimeter
– Ratio and Proportion
– Pythagoras Theorem
– Visualizing and explaining three-dimensional images
– System of linear equations in two variables
– Reasoning
– Polynomial
– Geometry

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.