Admission Process

Admissions Process

Minimum Standard Requirement (MSR) เป็นการสอบเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา (LSP school) โดยใช้ผลลัพธ์นี้จัดห้อง Homeroom และวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน

กำหนดการสอบ

กำหนดการรับสมัคร

  รอบสอบรับนักเรียนใหม่
(โรงเรียนอื่น ๆ)

สมัครเพื่อสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

(ปิดรับสมัคร 12.00 น. ก่อนวันสอบ)

  16 ก.ค. – 28 ส.ค. 67
วันที่จัดสอบ 31 ส.ค. 67

ประกาศผลสอบ

 10 ก.ย. 67

ยืนยันสิทธิ์ชำระค่าแรกเข้า 50,000 บาท

กรณีต้องการหอพักชำระค่าหอพักเทอม 1/2568

 10 – 18 ก.ย. 67

หมายเหตุ

-กรณีนักเรียนมีผลการสอบผ่านแล้ว ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ตามรอบที่กำหนดนักเรียนจะต้องเข้ากระบวนการสอบใหม่
-ขอสงวนสิทธิในการปิดรับสมัครโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
– รับพิจารณานักเรียนเข้าแซมชั้น ม.2 ม.3 และม.5 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account : @lspschool หรือคลิก
-รายการเอกสารใช้ในสมัครสอบ ต้องอัปโหลดให้เรียบร้อยก่อนถึงวันสอบ (หากอัปโหลดไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์ในการมอบตัวเข้าเรียน)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

สมัครเพื่อสอบ
วัดความรู้พื้นฐาน

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์สมัครเข้า ม.1 , ม.4 และชำระค่าสมัครสอบ 1,000 บาท ตามขั้นตอน คลิก
 • ตรวจสอบอีเมลตอบกลับ (Spam/Junk mail)
 • สนใจสมัครเข้าแซมชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ติดต่อฝ่าย Admissions ได้ที่ LINE Official Account : @lspschool คลิก

อัปโหลดเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

 • อัปโหลดเอกสารสมัครสอบ ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันสอบ คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ตรวจสอบ Candidate number ก่อนวันสอบ 3 วัน คลิก

สอบ MSR

 • สถานที่สอบโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา
 • วันสอบตามรอบที่สมัคร
 • เฉพาะนักเรียนหอพักส่งใบรับรองความประพฤติในวันสอบ

ประกาศผล

 • ประกาศผลหลังวันสอบ 2 วันตรวจสอบผล คลิก
 • เฉพาะนักเรียนที่เข้าแซมชั้น ม.2 ม.3 ห้อง SP และ ม.5 จะต้องสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองที่โรงเรียนในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์(เฉพาะนักเรียนต่างจังหวัดเป็นการนัดสัมภาษณ์ Online)จะมีโทรนัดหมายจากทางเจ้าหน้าที่ Admission

ชำระค่าธรรมเนียม

 • กรอกมอบตัวออนไลน์และชำระยืนยันสิทธิ์ คลิก ภายใน 7 วันทำการ หลังประกาศผลสอบ (หากอัปโหลดไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์ในการมอบตัวเข้าเรียน)