School Fees

School Fees for Academic Year 2024

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท คน/รอบสอบ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบ)

ค่าแรกเข้า 50,000 บาท ชำระครั้งเดียวเมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมแรกเข้าทุกกรณี)

ค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท ชำระปีการศึกษาละ 1 ครั้ง (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบำรุงการศึกษาทุกกรณี)

Signature Programme (SP)

ระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 132,500 10,000 132,500 10,000 285,000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 135,000 10,000 135,000 10,000 290,000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 135,000 10,000 135,000 10,000 290,000
มัธยมศึกษาปีที่ 4 135,000 10,000 135,000 10,000 290,000
มัธยมศึกษาปีที่ 5 135,000 10,000 135,000 10,000 290,000
มัธยมศึกษาปีที่ 6 135,000 10,000 135,000 10,000 290,000

International Signature Programme (ISP) 

ระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีละ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 167,500 10,000 167,500 10,000 355,000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 170,000 10,000 170,000 10,000 360,000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 170,000 10,000 170,000 10,000 360,000

หมายเหตุ

– ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมสำหรับ Admissions ปีการศึกษา 2567
– นักเรียนโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนาปัจจุบันทุกระดับชั้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดและยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในปีการศึกษา 2566 จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อในปีการศึกษา 2567 อีก 1 ปีการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมถึง

  • เครื่องแบบนักเรียนและชุดพลศึกษา
  • ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน เช่น iPad อุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
  • ค่ากิจกรรมหลังเลิกเรียน (After-school activities)
  • ค่าแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา
  • ค่าหอพัก

หอพักนักเรียนชาย (Grow Residences – Managed partnership)
**พักอาศัยห้องละ 2 คน**

รายการหอพัก ราคา (คน/เทอม)
ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 คน) 27,600
ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมหอพัก การรักษาความปลอดภัย และค่าบริการอื่น ๆ 36,600
รวม 64,200

หอพักนักเรียนหญิง (Resident Hall – LSP Campus)
**ค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนหญิงที่ประสงค์ที่จะพักอาศัยแบบ 3 คน**

รายการหอพัก ราคา (คน/เทอม)
ค่าห้องพัก (ห้องละ 3 คน) 27,600
ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมหอพัก การรักษาความปลอดภัย และค่าบริการอื่น ๆ 36,600
รวม 64,200

**ค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนหญิงที่ประสงค์ที่จะพักอาศัยแบบ 2 คน**

รายการหอพัก ราคา (คน/เทอม)
ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 คน) 41,400
ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมหอพัก การรักษาความปลอดภัย และค่าบริการอื่น ๆ 36,600
รวม 78,000

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าห้องพักในกรณีแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 31 มีนาคม 2567
2. นักเรียนปีการศึกษา 2567 ต้องผ่านการสอบคัดเลือก MSR จึงสามารถชำระยืนยันสิทธิ์หอพักได้
3. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายสําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประกาศของโรงเรียน และวันปิดทำการตามประกาศหอพัก
4. ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในวันหยุด สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์เดินทางกลับบ้าน
5. ค่าห้องพักนี้ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ซึ่งจะคิดตามการใช้งานจริง (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 6.5 บาท / ค่าน้ำเหมาจ่ายเดือนละ 100 บาท) ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6. ค่าอาหารของนักเรียนหอพักครอบคลุมอาหารเช้าและอาหารเย็น ตั้งแต่มื้อเย็นของวันอาทิตย์ถึงมื้อเช้าของวันศุกร์ (เฉพาะในช่วงที่โรงเรียนดำเนินการเรียนการสอน ยกเว้นวันหยุดและวันปิดทำการหอพัก)