Open house & School visit

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมชมโรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องเรียน เช่น ห้องดนตรี สนามกีฬา อาคารกีฬาในร่ม โรงอาหาร หอประชุม พร้อมรับฟังบรรยายหลักสูตร พูดคุยกับผู้อำนวยการ เยี่ยมชมสถานที่ หอพัก

Experience in LSP
Open house & School visit

Partner สำคัญที่เข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา

  • สถาบันกวดวิชาเข้ามหาลัย
  • ส่งนักเรียนเข้ามหาลัยชั้นนำมาแล้วกว่า 1 ล้านคน
  • โรงเรียนกวดวิชาที่เชี่ยวชาญด้านการสอบเข้าอินเตอร์
  • การันตีความสำเร็จดวยจำนวนเด็กที่สอบติดกว่าพันคน
  • สถาบันที่ปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ
  • ให้คำปรึกษา วางแผนเรียนต่อระดับปริญญาตรี
  • สำหรับมหาวิทยาลัยใน US และ UK
  • ศูนย์รวมข้อมูลแนะแนวการศึกษาในระบบ TCAS
  • คู่หูที่จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจระบบการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย