รู้แผน

นักเรียนที่รู้คณะ และรู้เป้าหมายแล้ว จะได้ร่วมวางแผนการเรียน การทำกิจกรรม รวมถึงการสร้างผลงาน Portfolio ร่วมกับ IDP Advisor เพื่อให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละคน โดยมีฐานข้อมูลคณะและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาก TCASter และ Edusmith