รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ MSR รอบทุน วันที่ 14 พ.ย. 2563

สำหรับนักเรียนสมัครรอบทุนฯ
ที่ขึ้นว่า "ยังไม่อัพโหลดพอร์ต"

ต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ด้วยค่ะ

อัพโหลดแล้วเช็คการอัพโหลดพอร์ตได้ที่ bit.ly/MSR_ScholarshipReply/

🔹 อัพโหลด ผลการเรียนย้อนหลัง 4 เทอม
🔹 อัพโหลด Port และลงทะเบียนอาหารกลางวัน

( ภายในวันพุธที่ 11 พ.ย.64 เท่านั้นค่ะ )

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในวันสอบ
🎓นักเรียนต้องยื่น Port ตัวจริง และสำเนา ในตอนเช้าที่จุดลงทะเบียนสอบ (สำเนาโรงเรียนเก็บไว้)
🚙 ผู้ปกครองส่งนักเรียน และกลับมารับหลังจากสอบเสร็จ
📌 นำ Port ตัวจริง และสำเนา Port 1 ชุด (Port สำเนาโรงเรียนเก็บไว้)
ไม่ต้องนำเอกสารมอบตัว และใบสมัคร ยื่นที่โรงเรียนหากผ่านทั้งหมดจะเรียกเก็บเพิ่มเติม

✏️อุปกรณ์สอบ
– เครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด)
– บัตรประจำตัวประชาชน
– แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
🎓อย่าลืมนำ Port ตัวจริง และสำเนามายื่นที่จุดลงทะเบียน สำเนาโรงเรียนเก็บไว้
👍หากได้รับคัดเลือกจากหลังการสอบ 14 พ.ย.64 (MSR รอบทุนฯ) จะแจ้งรายละเอียดนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

Candidate numberคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลอัพโหลดพอร์ต
1ด.ญ.กชพรดาศรีอัพโหลดพอร์ตแล้ว
2ด.ญ.กมลพรพบจันอัดอัพโหลดพอร์ตแล้ว
3ด.ญ.กรกมลวรรณชาติอัครพันธุ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
4ด.ช.กรวิชญ์มีชัยอัพโหลดพอร์ตแล้ว
5ด.ญ.กรศิริอรรถกรศิริโพธิ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
6ด.ญ.กฤติมากรรโมปกรณ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
7ด.ช.กัปต์ตินันท์สกุลวรานันท์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
8ด.ญ.แก้วกัลยาวัธนากูลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
9ด.ญ.ขาวดอกมะลิบุญโตอัพโหลดพอร์ตแล้ว
10ด.ช.ไคโตะวาทานาเบ้อัพโหลดพอร์ตแล้ว
11ด.ญ.ฉัตรปวีร์สุขสัมพันธ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
12ด.ญ.ชญภิชารัตนพานีอัพโหลดพอร์ตแล้ว
13ด.ช.ชยางกูรสิงหายังไม่อัพโหลดพอร์ต
14ด.ช.ณฐภัทรโลหะมาณพอัพโหลดพอร์ตแล้ว
15ด.ช.ณฐภัทรสิงห์คารอัพโหลดพอร์ตแล้ว
16ด.ช.ณฐาสีบุญเรืองยังไม่อัพโหลดพอร์ต
17ด.ช.ณภัทรวาสิกานนท์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
18ด.ญ.ณัฎฐณิชาบุตรัตนะอัพโหลดพอร์ตแล้ว
19ด.ญ.ณัฏฐกฤตาการะเวกอัพโหลดพอร์ตแล้ว
20ด.ญ.ณัฏฐณิชาขจรอัพโหลดพอร์ตแล้ว
21ด.ช.ณัฐชนนลิ้มจิระวัฒนาอัพโหลดพอร์ตแล้ว
22ด.ช.ตฤณเพชรพิเชฐเชียรอัพโหลดพอร์ตแล้ว
23ด.ช.ทวีรังสันต์ภาณุเดชทิพย์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
24ด.ช.ทาคุมิวาทานาเบ้อัพโหลดพอร์ตแล้ว
25ด.ญ.ธนพรอาชีพโกศลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
26ด.ญ.ธนภรเสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอัพโหลดพอร์ตแล้ว
27ด.ช.ธรรศบรรเทิงจิตต์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
28ด.ช.ธรรศรัตนดิลก ณ ภูเก็ตอัพโหลดพอร์ตแล้ว
29ด.ญ.ธัญชนกลีนีดิชญ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
30ด.ช.ธาวินสุพรรณโอชากุลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
31ด.ช.นพรุจตั้งวงค์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
32ด.ญ.นลินรัตน์สินธุมาลย์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
33ด.ญ.นัชชาอภิรมย์เดชอัพโหลดพอร์ตแล้ว
34ด.ช.นันทวิธูพนาพิทักษ์กุลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
35ด.ญ.นาดาบุญยี่อัพโหลดพอร์ตแล้ว
36ด.ช.นิธิกรยิ้มประเสริฐอัพโหลดพอร์ตแล้ว
37ด.ช.บรรณวิชญ์รุ่งสว่างอัพโหลดพอร์ตแล้ว
38ด.ช.ปภาวิทเหล่าธนากิจอัพโหลดพอร์ตแล้ว
39ด.ช.ปริญมิตรารัตน์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
40ด.ญ.ปริณห์รัศมิ์ฉิมท้วมอัพโหลดพอร์ตแล้ว
41ด.ญ.ปาณิสราธนบุญโชคสกุลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
42ด.ช.ปิยวัฒน์ลัคนาทินอัพโหลดพอร์ตแล้ว
43ด.ช.ปุณณพัฒน์สินธุภิญโญอัพโหลดพอร์ตแล้ว
44ด.ญ.ปุณศยาพูลศิริอัพโหลดพอร์ตแล้ว
45ด.ช.เปรมสัจจวีรวรรณอัพโหลดพอร์ตแล้ว
46ด.ช.โปษัณพฤกษ์กานนท์ยังไม่อัพโหลดพอร์ต
47ด.ญ.พริมชัยชโลธรอัพโหลดพอร์ตแล้ว
48ด.ช.พัชรพงษ์ธัญญะกิจอัพโหลดพอร์ตแล้ว
49ด.ญ.พัชริญาชานเทล ริดเดลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
50ด.ญ.พิมพ์ชนกพิศิษฐอรรถการอัพโหลดพอร์ตแล้ว
51ด.ญ.พิมพ์นภัสเสียงอ่อนอัพโหลดพอร์ตแล้ว
52ด.ช.พีตากรจรัสเลิศสุวรรณอัพโหลดพอร์ตแล้ว
53ด.ช.ภคินเอารัตน์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
54ด.ญ.ภัทรคีตาพลพวกอัพโหลดพอร์ตแล้ว
55ด.ช.ภัทรดนัยคงวัฒนานนท์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
56ด.ญ.ภัทรวดี ศุภผลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
57ด.ญ.รสกรเจริญสุขอัพโหลดพอร์ตแล้ว
58ด.ช.รัชชานนท์ชีพนุรัตน์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
59ด.ญ.วรณันอุดมเลิศสกุลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
60ด.ญ.วราภรณ์บุญอินทร์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
61ด.ญ.วริยาจันทร์พิพัฒน์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
62ด.ช.วัชรวิทย์ลิ่มวงศ์เสรีอัพโหลดพอร์ตแล้ว
63ด.ช.วินวงศ์หนองเตยอัพโหลดพอร์ตแล้ว
64ด.ช.วิมุตทวีกิติกุลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
65ด.ญ.ศศิฌาวงศ์บุหลันอัพโหลดพอร์ตแล้ว
66ด.ช.ศุภณัฎฐ์สันต์สิริตระกูลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
67ด.ญ.สาริศาถนอมสุขอัพโหลดพอร์ตแล้ว
68ด.ช.สิรวิชญ์เจริญโตอัพโหลดพอร์ตแล้ว
69ด.ญ.สิริกรแก้วสุขอัพโหลดพอร์ตแล้ว
70ด.ญ.สุธีร์ธิดาปิยะจงวิวัฒน์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
71ด.ญ.อชิรญาคาวินวิทย์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
72ด.ญ.อภิชญาคำแก่นอัพโหลดพอร์ตแล้ว
73ด.ช.อภิโชติมิตตะกังอัพโหลดพอร์ตแล้ว
74ด.ญ.อาทิชาไตรรงค์ทองอัพโหลดพอร์ตแล้ว
Candidate numberคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลอัพโหลดพอร์ต
75ด.ญ.กนกพรแซ่โจวอัพโหลดพอร์ตแล้ว
76น.ส.กรปภาเพียรมงคลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
77ด.ช.กฤดนทผลอนันต์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
78น.ส.กัลยทรรศน์เลิศวิเศษชัยอัพโหลดพอร์ตแล้ว
79ด.ช.กิตติภพเเสงวิชัยอัพโหลดพอร์ตแล้ว
80ด.ช.กิตติ์โภคินโฆษิตกุลพรอัพโหลดพอร์ตแล้ว
81ด.ญ.กุลทิพย์ภาหวานดีอัพโหลดพอร์ตแล้ว
82ด.ช.คณพศผดุงศรีอัพโหลดพอร์ตแล้ว
83ด.ช.คุณานนต์กัดมั่นอัพโหลดพอร์ตแล้ว
84ด.ช.จักรภัทรสุขเจริญอัพโหลดพอร์ตแล้ว
85ด.ญ.จินต์จุฑาจรัสสุขสวัสดิ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
86นายจิรทีปต์แซ่จึงอัพโหลดพอร์ตแล้ว
87น.ส.เจซิตาร์ภาสกานนท์ยังไม่อัพโหลดพอร์ต
88ด.ญ.ชัญญาภัคธนเชวงสกุลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
89ด.ช.ชัย​ณัฏฐ์​ลิ้ม​ชุ​ณ​ห​นุกูลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
90ด.ช.ชานนจงวัฒนานุกูลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
91ด.ญ.ชุติสาประทุมเพ็ชรอัพโหลดพอร์ตแล้ว
92ด.ญ.ญาตาวีสุนทรศารทูลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
93ด.ช.ฐิตพัฒน์สุนทโรอัพโหลดพอร์ตแล้ว
94ด.ญ.ณธิดาสุขคลีวนัติอัพโหลดพอร์ตแล้ว
95ด.ญ.ณัฏฐกฤตารัญชน์จันทดิษฐ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
96ด.ญ.ณัฐกฤตาเจริญสุขอัพโหลดพอร์ตแล้ว
97ด.ญ.ณิชชาวโรภาษอัพโหลดพอร์ตแล้ว
98นายดิฐภัทรภู่เงินอัพโหลดพอร์ตแล้ว
99ด.ช.เตชินท์ตั้งเกียรติไพบูลย์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
100ด.ญ.ทักษิณาน้อยสุวรรณอัพโหลดพอร์ตแล้ว
101น.ส.ธนพรศรีสิงห์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
102ด.ญ.ธัญธิชาอูปปรีอัพโหลดพอร์ตแล้ว
103นายธัญภูมิเพชรมากอัพโหลดพอร์ตแล้ว
104นายนภัสรพีอภัยอัพโหลดพอร์ตแล้ว
105ด.ช.นักรบรัตนเดชอัพโหลดพอร์ตแล้ว
106ด.ญ.นิรินธนามาชูอัพโหลดพอร์ตแล้ว
107ด.ช.บริญสุตารมจ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
108ด.ญ.บัณฑิตาคงมีสุขอัพโหลดพอร์ตแล้ว
109ด.ช.ปฏิพนธ์ติยะปัญจนิตย์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
110ด.ญ.ปภาวรินท์จันฮวดอัพโหลดพอร์ตแล้ว
111ด.ญ.ปวีณ์รัชต์พานปฐมกุลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
112น.ส.ปวีร์รตากิจการค้าอัพโหลดพอร์ตแล้ว
113ด.ญ.ปาณเมฆหมอกอัพโหลดพอร์ตแล้ว
114ด.ญ.ปาณิสราอุดมเลิศสกุลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
115น.ส.ปานฝันพิพิธวีรนันท์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
116ด.ช.ปุญญพัฒน์เพ็ชรเขียวอัพโหลดพอร์ตแล้ว
117นายเปรมากรอนันต์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
118ด.ช.พศินธัญญกสิกลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
119น.ส.พิณพิชญ์เจริญพงศ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
120น.ส.พิมพ์รภัชคงเครือพันธุ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
121นายพีรัชนาคบุณยพัตอัพโหลดพอร์ตแล้ว
122นายภคนันท์ทัศนาภิรมย์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
123ด.ช.ภัทรกรจันทราธรรมชาติอัพโหลดพอร์ตแล้ว
124ด.ญ.ภารวีภรสินธาราจิรฐาอัพโหลดพอร์ตแล้ว
125ด.ช.ภาสกรอินทรขาวอัพโหลดพอร์ตแล้ว
126ด.ช.ภูริชภัทรประดิษฐอัพโหลดพอร์ตแล้ว
127ด.ช.ภูรินท์ทองอินทร์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
128นายภูริพรรดิ์กระต่ายทองอัพโหลดพอร์ตแล้ว
129นายภูวณัฏฐ์ธีรนุลักษณ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
130ด.ญ.ภูษณิศาภูสิทธิ์วงศานุยุตอัพโหลดพอร์ตแล้ว
131น.ส.มณฑกานต์เหมือนมาตย์ยังไม่อัพโหลดพอร์ต
132ด.ช.ยศภัทรพานทองอัพโหลดพอร์ตแล้ว
133ด.ช.รชตสุวรรณมาศอัพโหลดพอร์ตแล้ว
134ด.ญ.รณิดายี่ร่อสาอัพโหลดพอร์ตแล้ว
135น.ส.รุ่งรวีจำปีทองอัพโหลดพอร์ตแล้ว
136นายวชิรวิทย์กิจชลวิวัฒน์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
137น.ส.วรวลัญช์สิมะบวรสุทธิ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
138ด.ช.วุฒิกรฤทธิรณอัพโหลดพอร์ตแล้ว
139ด.ญ.ศิรกัญญาศุภฤกษ์รัตน์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
140ด.ช.ศิวกรไม่เสื่อมสุขยังไม่อัพโหลดพอร์ต
141ด.ช.ศุภชัยซาโลเป็คอัพโหลดพอร์ตแล้ว
142น.ส.ศุภิสราสังข์อารียกุลอัพโหลดพอร์ตแล้ว
143ด.ช.สรวิชญ์บุญไทยอัพโหลดพอร์ตแล้ว
144ด.ช.สิวายุเฟื่องฟูพงศ์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
145น.ส.สุชญาก่อเกียรติไกรอัพโหลดพอร์ตแล้ว
146น.ส.สุมนหทัยชูรัตน์ยังไม่อัพโหลดพอร์ต
147ด.ญ.อริยพรอาริยวัฒน์อัพโหลดพอร์ตแล้ว
148ด.ช.พรพินิตทองแดงอัพโหลดพอร์ตแล้ว
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin