MOU ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างเครือข่ายคุณภาพทางการศึกษา (Quality Education Network) อันจะทำให้เกิดต้นแบบของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานไม่ต่างจากสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ และยังเป็นการเปิดทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี ได้เรียนรู้กับคณาจารย์จากสถาบันการสอนด้านดนตรีที่มีมาตรฐานระดับโลก ในรูปแบบของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ในงาน “ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ” รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ โดย

▪ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
▪คุณเศรษฐพล ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
▪คุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานฝ่ายสร้างประโยชน์เพื่อสังคม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลจากความร่วมมือดังกล่าว ในปีการศึกษา 2563 การจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จะเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ทั้งในด้านการออกแบบหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ การนำคณาจารย์เข้ามาสอนในโรงเรียน ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเรียนการสอน เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี อย่างดีที่สุดอีกด้วย.

#โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม #MOU
#collegeofmusic #mahidol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin