School Fees for Academic Year 2023

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
สำหรับปีการศึกษา 2566

  • ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท คน/รอบสอบ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบ)
  • ค่าแรกเข้า 50,000 บาท ชำระครั้งเดียวเมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมแรกเข้า)
  • ค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาท ชำระปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 130,000 บาท 10,000 บาท 130,000 บาท 10,000 บาท 280,000 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 2 128,625 บาท 10,000 บาท 128,625 บาท 10,000 บาท 277,250 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 3 118,125 บาท 10,000 บาท 118,125 บาท 10,000 บาท 256,250 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 4 130,000 บาท 10,000 บาท 130,000 บาท 10,000 บาท 280,000 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 5 128,625 บาท 10,000 บาท 128,625 บาท 10,000 บาท 277,250 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 6 118,125 บาท 10,000 บาท 118,125 บาท 10,000 บาท 256,250 บาท

International Signature Programme (ISP)

ระดับการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีละ(บาท)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 165,000 10,000 165,000 10,000 350,000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 163,625 10,000 163,625 10,000 347,250

หมายเหตุ :

– นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับส่วนลด 50% ส่วนของค่าแรกเข้า (ชำระครั้งเดียว) และค่าบำรุงการศึกษาในปี 2566 (ชำระปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) เมื่อยืนยันสิทธิ์ชำระค่าแรกเข้าภายใน 15 พ.ย. 65
– ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาให้กับนักเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมที่จะเลื่อนชั้นในปีการศึกษา 2566

ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมถึง

  • เครื่องแบบนักเรียนและชุดพลศึกษา
  • ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน เช่น Tablet อุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
  • ค่ากิจกรรมหลังเลิกเรียน (After-school activities)
  • ค่าแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา
  • ค่าหอพัก

ค่าใช้จ่ายหอพัก

รายการหอพักในราคา (คน/เทอม)
ค่าห้องพัก (ห้องละ 3 คน)27,600 บาท
ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมหอพัก ค่าบริการรักษาความปลอดภัย และค่าบริการอื่น ๆ33,600 บาท
รวม61,200 บาท
รายการหอพักนอก Grow Residences ราคา (คน/เทอม)
ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 – 3 คน)32,600 บาท
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่ากิจกรรมหอพัก ค่าบริการรักษาความปลอดภัย และค่าบริการอื่น ๆ38,600 บาท
รวม71,200 บาท

หมายเหตุ :

1.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าห้องพักทุกกรณี
2.นักเรียนที่ประสงค์พักอาศัยในหอพัก(ทั้งหอพักในและหอพักนอก) ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการหอพักก่อนจึงสามารถชำระยืนยันสิทธิ์หอพักได้

2.1 นักเรียนปัจจุบันที่ประสงค์พักอาศัย(ทั้งหอพักในและหอพักนอก) จะมีต้องผ่านการสอบคัดเลือกพร้อมนักเรียนปีการศึกษา 2566 โดยนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อลงทะเบียนสอบ (สอบเฉพาะภาคปฏิบัติกลุ่มนักเรียนหอ) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Line Official : @Satitpattanaschool หรือคลิก
2.2 นักเรียนใหม่ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 ต้องผ่านการสอบคัดเลือก MSR และผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนหอพักก่อนจึงสามารถชำระยืนยันสิทธิ์หอพักได้

3. หอพักของโรงเรียนแบ่งเป็นหอพักในและหอพักนอก(Grow Residences) ทางโรงเรียนจะประกาศจำนวนที่เปิดรับ วันที่ 8 พ.ย. 65
4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายสําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของโรงเรียน
5. ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในวันหยุด สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์เดินทางกลับบ้าน
6. ค่าห้องพักนี้ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ ซึ่งจะคิดตามที่ใช้จริง หอพักใน(ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 6.5 บาท / ค่าน้ำประปายูนิตละ 20 บาท) และหอนอก (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 8 บาท / ค่าน้ำประปายูนิตละ 20 บาท)
7. ค่าอาหารของนักเรียนหอพักครอบคลุมอาหารเช้าและอาหารเย็น ตั้งแต่มื้อเย็นของวันอาทิตย์ถึงมื้อเช้าของวันศุกร์(เฉพาะในช่วงที่โรงเรียนดำเนินการเรียนการสอน เว้นวันหยุด)