General Health Science

Track การเรียน

สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงลึก การจัดการเรียนรู้เน้นเนื้อหาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ทางด้าน ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา นอกจากนี้วิชาเพิ่มเติมแผนการเรียน ที่ให้นักเรียนได้ลุ่มลึกไปกับศาสตร์ด้านที่ตนเองสนใจอีกด้วย

กลุ่มอาชีพสายตรง : แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ จิตแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตัวอย่างวิชาที่เรียน

Core Subject

- Mathematics
- Physics
- Chemistry
- Biology
การเรียนอิงตามหลักสูตรแกนกลางพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้คอร์สจาก Ondemand ตามความเหมาะสมของผู้เรียน