รู้อาชีพ

นักเรียนจะได้ค้นหาตัวตน ความถนัด

และความชอบของตนเอง ที่เป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพในผ่านการประเมิน RIASEC ในรายวิชา Personal Growth ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาความถนัดของตนเองจากภายใน ด้วยหลักทางจิตวิทยา นอกจากนี้นักเรียนยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านวิชาเลือกเสรีที่มีความหลากหลายกว่า 40 วิชา และยังมีกิจกรรมค้นหาตัวตน ตามสายอาชีพ ซึ่งจัดโดย i-Career ให้นักเรียนได้เข้าร่วมและลงมือปฏิบัติตามความสนใจของตนเอง.

วิชา Personal Growth

หรืออีกชื่อคือ วิชาความงอกงามส่วนบุคคล ออกแบบหลักสูตรและสอนโดยทีมนักจิตวิทยา และ IDP Advisors เป็นวิชาเกี่ยวกับ การแนะแนวและพัฒนานักเรียนรายบุคคล ทางด้านส่วนตัวและสังคม การเรียน และอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตจากภายในและพัฒนาศักยภาพของตนเองรอบด้าน โดยเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมและการลงมือทำ แบบ Active learning ทำให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น มองเห็นคุณค่าในตนเอง

ตัวอย่างรายวิชา

- Character Strength virtue

สอนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของลักษณะนิสัยและคุณธรรมที่จะจำแนกและแยกแยะลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกของมนุษย์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงตัวตน (Who you are) และแก่นแท้ (Core Value) ของตนเองเพื่อให้รู้จักตัวเองมากขึ้น

- Emotions

สอนเกี่ยวกับการทำความรู้จักแต่ละอารมณ์ , การแยก Feeling กับ Thinking, ทำความเข้าใจสีหน้า ท่าทาง ในแต่ละอารมณ์ รวมไปถึงการเข้าใจสถานการณ์ ที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ และการรับมือเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น

วิชาเลือกหลากหลายแขนงมากกว่า 40 รายวิชา

ที่เปิดสอนทั้งในหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตน ค้นพบความฝัน หรืออาชีพที่อยากทำในอนาคต ผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การแสดง ดนตรี เต้น ถ่ายภาพ ออกแบบอนิเมชั่น เพราะที่นี่เชื่อว่าเด็ก ๆ จะต้องได้มีประสบการณ์ตรง ทั้งแง่บวกและแง่ลบของ แต่ละสาขาอาชีพจึงจะประเมินตัวเองได้ว่าสายอาชีพที่ได้ศึกษานั้นเหมาะกับตัวเองไหม

ตัวอย่างรายวิชา

- LOVE ME LOVE MY PETS

วิชา เพื่อนรักสัตว์สี่ขา Love Me Love My Pets เป็นวิชาที่ประสงค์ให้นักเรียนที่รักสัตว์เลี้ยงประเภทต่าง ๆ ได้เรียนรู้พฤติกรรมสัตว์เบื้องต้น และเรียนรู้ความเข้าใจว่าจะต้อง ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไร โดยเนื้อหาวิชานี้เปรียบเสมือนคู่มือ การเลี้ยงสัตว์สี่ขาเบื้องต้นเพราะว่าจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการเลือกสัตว์ การเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเลือกอาหารการสังเกตอาการป่วย ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ การคุมกำเนิด รวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงสี่ขาในช่วงอายุต่าง ๆ

- Heroes of Zero Waste

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กำเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษากระบวนการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ วัฏจักรสาร
กิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนได้ค้นหา ตัวตน และลองลงมือทำในอาชีพต่าง ๆ โดยจะมีใบรายงานผลเพื่อให้วิเคราะห์ตัวตน และเตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และคอยอัพเดทเทรนด์อาชีพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ใหม่เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจผ่านการลงมือทำ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง
Pre Explorer : เน้นความเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและผนวกเข้ากับอาชีพในอนาคตเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้น The Explorer : แบบจำลองอาชีพทั้งฝั่งวิทย์ และ ศิลป์ เช่น แพทย์ , ทันตแพทย์ , วิศวะ , ทนาย , นักธุรกิจ และอีกมากมาย Success steps : โดยนำวิทยากรชั้นนำจากองค์กรทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น OnDemand , Ignite , Edusmith และอื่น ๆ เพื่อแนะแนวถึงเส้นทางการเข้ามหาวิทยาลัยรวมไปถึงฝ่ายพัฒนาการศึกษาที่ช่วยหาสถานที่ฝึกงานเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และจัดทำ Portfolio
หลังจากที่นักเรียนได้ผ่านกระบวนการในการรู้จักตัวเองและได้ลงมือทำ Workshop ในสาขาอาชีพต่าง ๆ จนเข้าใจบริบทของแต่ละอาชีพแล้ว ฝ่ายพัฒนาการศึกษาจะทำการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียน สนใจจะทดลองออกไปหาประสบการณ์เพื่อได้ลงมือทำในสถานที่จริงและยังสามารถนำมาเป็นผลงานใน Portfolio โดยจะติดต่อสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปค้นหาตัวเองในสถานที่นั้น ๆ