Business, Social Science, and
: 3rd Languages

กลุ่มอาชีพสายตรง :Track การเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้าน คณิตศาสตร์ , ธุรกิจ , การวิเคราะห์ข้อมูล , ภาษาที่สาม รวมไปถึง สังคมศึกษา เป็นต้น โดยใน Track นี้จะแบ่งออกเป็น Track ย่อยอีก 4 สายการเรียน ได้แก่
-Business Track
-Social Science
-3rd Language

Track การเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการเรียนรู้เน้นเนื้อหาภาคทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ การลงมือปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและด้านบริหารธุรกิจ นอกจากนี้นักเรียนจะได้ศึกษาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รวมถึงการเสริมความรู้รอบตัวทางด้านสังคมอีกด้วย

กลุ่มอาชีพสายตรง : นักบริหารธุรกิจ นักบัญชี การตลาด การจัดการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์

Entrepreneurship

ตัวอย่างรายวิชา
Designing For Innovation
Let’s Start a Business (Entrepreneur 1)

Marketing

ตัวอย่างรายวิชา
Marketing 101
Basic Data Analytics

Entrepreneurship

ตัวอย่างรายวิชา
Designing For Innovation
Let’s Start a Business (Entrepreneur 1)

Business Finance

ตัวอย่างรายวิชา
Business Finance 101

Management

ตัวอย่างรายวิชา
Management 101

Track การเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านสังคมศึกษา ศาสนา เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนมุมมองทางสังคม การคิดวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของพฤติกรรมมนุษย์กับการอยู่ร่วมกัน และการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นอกจากนี้นักเรียนจะได้ศึกษาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีกด้วย

กลุ่มอาชีพสายตรง : นักกฎหมาย นักรัฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักสังคมวิทยา นักสังคมสงเคราะห์

ตัวอย่างวิชาที่เรียน
ระบบความเชื่อและศาสนา
เศรษฐศาสตร์ประกันภัย
ประชากรและการพัฒนา
เหตุการ์ณโลกปัจจุบัน
กฎหมายภาษีในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างวิชาที่เรียน
ระบบความเชื่อและศาสนา
เศรษฐศาสตร์ประกันภัย
ประชากรและการพัฒนา
เหตุการ์ณโลกปัจจุบัน
กฎหมายภาษีในชีวิตประจำวัน

Track การเรียนสำ หรับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านภาษา ทั้งภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน การจัดการเรียนรู้ เน้นการฝึก ปฏิบัติทางการ ใช้ภาษาทางด้านการสื่อสาร ไวยากรณ์ รวมถึงด้านสังคมและ วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้นักเรียนจะได้ศึกษา ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รวมถึงการเสริมความรู้ รอบตัวทางด้านสังคมอีกด้วย

กลุ่มอาชีพสายตรง : นักภาษาศาสตร์ นักเขียน นักแปล นักการทูต มัคคุเทศก์

ตัวอย่างภาษาที่เปิดสอน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศษ เยอรมัน