Issue 119 [15 July – 11 August 2023]

Music Studio

Locations and facilities within a school are important. LSP School develops them continuously, to meet student needs, and good quality learning.
In this academic year 2023, LSP School has developed and renovated Music Studios on the 4th and 5th floor, so that our students can use the space to practice their skills and potential in music. Teachers from the College of Music Mahidol University (College of Music, Mahidol University), who are experts in the music profession, are on hand to pass on knowledge to students.

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ LSP School ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ

ในปีการศึกษา 2566 นี้ LSP School ได้พัฒนาและปรับปรุง Music Studio ชั้น 4 และชั้น 5 เพื่อให้นักเรียนของเราใช้พื้นที่สำหรับการฝึกฝนทักษะและศักยภาพทางด้านดนตรีได้อย่างเต็มที่

โดยมีคุณครูจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (College of Music, Mahidol University) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพทางด้านดนตรีมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอีกด้วย

Workshop ละครสร้างสรรค์

Short drama productions, creative drama workshops named “Anti-Corruption Youth Do Not Tolerate Corruption” organized by the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC).
LSP School students participated in a workshop to improve their writing and acting skills. The work that came out of the workshop that day
showed it is very beneficial for society to have media that participates in anti-corruption campaigns, to promote a livable society. LSP School students who are interested in acting and behind the scenes of drama directing, can learn from real experiences.

ผลงานละครสั้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ “ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

นักเรียน LSP Schoolได้เข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทและการแสดง และนี่เป็นผลงานที่ออกมาจาก Workshop วันดังกล่าว
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากที่สังคมจะมีสื่อที่ร่วมรณรงณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมสังคมที่น่าอยู่ และนักเรียน LSP School ที่สนใจด้านการแสดงและเบื้องหลังการกำกับละครก็ได้รับโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

iCareerWorkshop 2

The “Entertainment Industry” is one of the professions that many students aspire to join. To help LSP students understand the nature of careers in the entertainment industry, it’s important to emphasize that it’s not just about being in front of the camera as singers or actors. There are numerous behind-the-scenes professions in various fields.

LSP School organized an event called “Career Workshop” or LSP Try Before Choosing, and we were honored to have Mr. Green Nitivat Tanthiprasas as a guest speaker. Mr. Green shared his experiences working in the entertainment industry, including performing, singing, and various backstage roles. This workshop aimed to broaden students’ knowledge about careers in the entertainment industry and provide inspiration for those who are passionate about this field.

By attending this workshop, students had the opportunity to gain valuable insights and find inspiration to pursue their dreams in the entertainment industry. It could also help them plan their academic paths more effectively, leading them closer to their desired careers in the future.

“วงการบันเทิง” หนึ่งในอาชีพที่นักเรียนหลายคนใฝ่ฝัน…
เพื่อให้นักเรียน LSP เข้าใจลักษณะอาชีพในวงการบันเทิง ว่าไม่ได้มีเพียงแค่การทำงานหน้ากล้องอย่างนักร้อง นักแสดงเท่านั้น แต่ยังมีอาชีพที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมายหลายแขนง

LSP School จึงจัดกิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์ในวงการบันเทิง ผ่าน #iCareerWorkshop หรือ LSP ลองก่อนเลือก โดยได้รับเกียรติจากคุณกรีน นิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ หรือ กรีน AF7 ร่วมเป็นวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงทั้งงานแสดง งานร้องเพลง งานเบื้องหลังแขนงต่าง ๆ ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้เกี่ยวอาชีพในวงการบันเทิง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่รักในสาขาอาชีพนี้ไปอย่างเต็มเปี่ยม นำไปสู่การวางแผนเลือกคณะที่ชอบ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายอาชีพที่ต้องการในอนาคตต่อไป

จัดแสดงภาพถ่าย "The best of me"

Students from LSP School organized a photography exhibition entitled “The Best of Me” at the LSP & BUI Showcase in the Surat Osathanugrah Library, Bangkok University, on July 19, 2023.
The exhibition was a result of activities in the Digital Photography course, where students learned photography techniques and ideas to capture stories of pride from their own perspectives. They incorporated guidance from the faculty, teachers, and guest speakers on the subject, who imparted knowledge of photography and storytelling through the lens, to create works that brought pride to the students.

นักเรียน LSP School จัดแสดงภาพถ่าย “The best of me” ในนิทรรศการ LSP x BUI Showcase ณ หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา

การจัดแสดงดังกล่าว เกิดจากกิจกรรมในวิชา Digital Photograghy ที่นักเรียนได้เรียนเทคนิคและแนวคิดการถ่ายภาพ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความภูมิใจในมุมมองของตนเอง ผนวกกับคำแนะนำจากคณะอาจารย์ คุณครู และวิทยากรในรายวิชา ที่ให้ความรู้ภาพถ่ายบวกกับวิธีบอกเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์กล้อง สู่ผลงานที่สร้างความภูมิใจให้กับนักเรียน

iCareerWorkshop 1

LSP School collaborated with Bangkok University to organize a #iCareerWorkshop event, focusing on “Mobile Creative Production” to enable students to learn the techniques of capturing motion pictures using mobile phones. The workshop was divided into two activities:

📱1. Mobile Editing Masterclass Students will learn basic video editing on mobile applications, including adding elements and techniques to make video editing more interesting. This activity allows students to practice production thinking from the initial stages, starting with conceptualizing the content they want to communicate, considering different angles for capturing images, and editing their own works.

📱2. Mobile Streamer’s Content Mastery This activity simulates live broadcasting situations with images and sounds using mobile phones and cameras on online platforms. It helps students gain experience as presenters and learn the secrets of engaging storytelling.

In this #iCareerWorkshop, besides hands-on learning experiences, students will also gain insights directly from experts, which will influence their decisions in choosing academic disciplines and future career paths at the right university.

LSP School ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรม #iCareerWorkshop หรือ LSP ลองก่อนเลือก ในหัวข้อ “Mobile Creative Production” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยโทรศัพท์มือถือ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้

📱1. Mobile Editing Masterclass
เรียนรู้การตัดต่อวิดีโอพื้นฐานบนแอปพลิเคชัน การใส่องค์ประกอบ และเทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้น่าสนใจ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกคิดงาน Production ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ด้วยการคิดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร มุมมองการถ่ายภาพ ตลอดจนตัดต่อผลงานของตนเอง

📱2. Mobile Streamer’s Content Mastery
จำลองสถานการณ์รายการถ่ายทอดสดภาพและเสียงบนระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือและกล้อง โดยกิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเป็นพิธีกร และเรียนรู้เคล็ดลับการนำเสนอเรื่องราวอย่างให้น่าติดตาม

#iCareerWorkshop ในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสายการเรียนและเป้าหมายอาชีพที่ชอบ สู่มหาวิทยาลัยที่ใช่อนาคตต่อไป

นางสาวเรียม The Musical

The atmospheric performance of the stage play “Miss Riam the Musical” was organized by the Thai language learning group as part of the “Sapavithaya Aksarasunthon 2nd Edition” project.
The project aims to preserve Thai cultural heritage and promote it to the public. It focuses on developing listening, speaking, reading, and writing skills, as well as the principles of language usage, literature, and literary arts.
Through competitions and theatrical performances, students are encouraged to use their abilities and showcase their talents, based on their aptitude and interests.

ภาพบรรยากาศการแสดงละครเวที “นางสาวเรียม The Musical”
ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภายใต้ ‘โครงการสรรพวิทยา อักษราสุนทร ครั้งที่ 2’ เพื่อสืบทอดเอกลักษณ์ไทยและเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ผ่านการประกวด แข่งขัน และการแสดงละคร เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถและแสดงศักยภาพของตนตามความถนัดและความสนใจ

รางวัลด้านดนตรี

🥇LSP School would like to congratulate
Sirawich Charoentoh, Grade 9, who received a gold medal in the Woodwind Solo category, at the “Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023” competition.

LSP School ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช. สิรวิชญ์ เจริญโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รางวัลเหรียญทอง ประเภท Woodwind Solo ในการแข่งขัน “Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023”