ขอแสดงยินดีกับนักเรียนกุลภรณ์ ภัทรพงษ์บวร ที่ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขัน Presentation

#HallOfFame “ยุวทูตสันติภาพให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก”
 
โรงเรียนสาธิตพัฒนาฯ ขอแสดงยินดีกับนักเรียนกุลภรณ์ ภัทรพงษ์บวร ที่ได้รับรางวัลชมเชย รายการแข่งขัน Presentation และ ปิ่นปินัทธ์ อิ่มอุดม ที่ได้รับรางวัลชมเชย รายการ Drawing ใน กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน “ยุวทูตสันติภาพให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก” จัดโดยศธ. ร่วมกับมูลนิธิปฏิจจสมุปบาทและภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นนักสื่อสารด้านสันติภาพอย่างสร้างสรรค์ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล เกิดการพัฒนาวิถีแห่งสันติภาพแบบองค์รวมในพื้นที่ชุมชน องค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
 
ครูที่ปรึกษาโครงการ ครูวิศรุตม์ เทวอักษร และ ครูจุฑาสินี สุวานิชมงคล