รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MSR ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ MSR ครั้งที่ 2

candidate numberระดับชั้นที่สมัครชื่อนามสกุล
1มัธยมศึกษาปีที่ 1กรฤตทิพยวงศ์
2มัธยมศึกษาปีที่ 1กรฤทธิ์สุวิริยะกุลชัย
3มัธยมศึกษาปีที่ 1กฤตคุณโต๊ะพาน
4มัธยมศึกษาปีที่ 1กัลยพัชร์พงษ์นนทกุล
5มัธยมศึกษาปีที่ 1คณาพรหวง
6มัธยมศึกษาปีที่ 1คณิศรแช่มมั่นคง
7มัธยมศึกษาปีที่ 1คุ้มขวัญฉัตรชัยศิระกุล
8มัธยมศึกษาปีที่ 1คู่บุญฉัตรชัยศิระกุล
9มัธยมศึกษาปีที่ 1จิตผลิญรู้จำ
10มัธยมศึกษาปีที่ 1จีราวัฒน์เจริญชนิกานต์
11มัธยมศึกษาปีที่ 1ฉฎาภาบุญยิ่ง
12มัธยมศึกษาปีที่ 1ชญภิชารัตนพานี
13มัธยมศึกษาปีที่ 1ชยุตม์จิตวิริยาวัฒน์
14มัธยมศึกษาปีที่ 1เชตะวันบวรวัฒนดิลก
15มัธยมศึกษาปีที่ 1ณฐกรตระการผล
16มัธยมศึกษาปีที่ 1ณัฏฐาพรจือเกร็ด
17มัธยมศึกษาปีที่ 1ณัฐดนัยคำศรี
18มัธยมศึกษาปีที่ 1ณัฐพลโกมลวาสี
19มัธยมศึกษาปีที่ 1ตรองด่านอุดมกิจ
20มัธยมศึกษาปีที่ 1ตฤณปณีตจิตต์
21มัธยมศึกษาปีที่ 1ต่อรักรัตนเดช
22มัธยมศึกษาปีที่ 1ธนพรแซ่คู่
23มัธยมศึกษาปีที่ 1นพภัสสรวิรุฬห์บรรเทิง
24มัธยมศึกษาปีที่ 1นภชนกเศรษฐดาธร
25มัธยมศึกษาปีที่ 1นะทสึมิบันโซโน
26มัธยมศึกษาปีที่ 1นันท์นภัสนาคลดา
27มัธยมศึกษาปีที่ 1นำบุญมูลสินธุ์
28มัธยมศึกษาปีที่ 1บารมีสาธุ
29มัธยมศึกษาปีที่ 1ปฐวีมิลล์
30มัธยมศึกษาปีที่ 1ปภัสร์สิริสัจธรรมพิทักษ์
31มัธยมศึกษาปีที่ 1ปภาวินโฆสิตวัน
32มัธยมศึกษาปีที่ 1ปริณห์รัศมิ์ฉิมท้วม
33มัธยมศึกษาปีที่ 1ปัณณธรหิรัญบูรณะ
34มัธยมศึกษาปีที่ 1ปุญณิศาบูรณวุฒิ
35มัธยมศึกษาปีที่ 1พงษณัทรังสีธรรม
36มัธยมศึกษาปีที่ 1พลธัชเหลืองศรีพงศ์
37มัธยมศึกษาปีที่ 1พสุธาแย้มศิริ
38มัธยมศึกษาปีที่ 1พัชรพงศ์ธัญญะกิจ
39มัธยมศึกษาปีที่ 1แพรพิชชายศชู
40มัธยมศึกษาปีที่ 1ฟ้ารุ่งวงศ์สวัสดิ์
41มัธยมศึกษาปีที่ 1ภคมนโฆษิตปาลิน
42มัธยมศึกษาปีที่ 1ภัคศรัณย์สุวรรณเสวก
43มัธยมศึกษาปีที่ 1ภูภวิศสินอำไพสิทธิ์
44มัธยมศึกษาปีที่ 1ภูสิษฐ์พงศ์สิฎานนท์
45มัธยมศึกษาปีที่ 1มนติญาณ์สุคนธ์พันธุ์
46มัธยมศึกษาปีที่ 1มานีปาณินท์
47มัธยมศึกษาปีที่ 1รชตบุญจรัสภิญโญ
48มัธยมศึกษาปีที่ 1รมณยุววนิช
49มัธยมศึกษาปีที่ 1รวิศุทธ์สุวัฒนศิลป์
50มัธยมศึกษาปีที่ 1ราชันย์สยามรัตนกิจ
51มัธยมศึกษาปีที่ 1ลิลลี่กิตติภานุวัฒน์
52มัธยมศึกษาปีที่ 1วรณันอุดมเลิศสกุล
53มัธยมศึกษาปีที่ 1วริทธิ์ธรชูเพ็ญผล
54มัธยมศึกษาปีที่ 1ศศินานาควิทยา
55มัธยมศึกษาปีที่ 1ศิชาคำบุศย์
56มัธยมศึกษาปีที่ 1ศีรชญาวัฒนานันท์
57มัธยมศึกษาปีที่ 1ศุกร์สิริมาลี
58มัธยมศึกษาปีที่ 1สฐิภพจึงสุระ
59มัธยมศึกษาปีที่ 1สรวิชญ์วงษ์ฉิม
60มัธยมศึกษาปีที่ 1สรัญญภัทร์อภิบุญธนาเศรษฐ์
61มัธยมศึกษาปีที่ 1สัณหณัฐจิยิพงศ์
62มัธยมศึกษาปีที่ 1สิรวิชญ์แช่มรัมย์
63มัธยมศึกษาปีที่ 1เหมรัศมิ์กิตติภานุวัฒน์
64มัธยมศึกษาปีที่ 1อรกัญญาจารุลักขณา
65มัธยมศึกษาปีที่ 1อรไอรินทร์วัจนะพุกกะ
66มัธยมศึกษาปีที่ 1อาญาดาทีปกรชูพงศ์
67มัธยมศึกษาปีที่ 1 แซมชั้น ม.2จุฬาลักษณ์เพชรพงศ์พบ
68มัธยมศึกษาปีที่ 1 แซมชั้น ม.2ธีรนาฎแก้วกระจ่าง
69มัธยมศึกษาปีที่ 1 แซมชั้น ม.2นวพรศุภสาร
candidate number ระดับชั้นที่สมัคร ชื่อ นามสกุล
70 มัธยมศึกษาปีที่ 4 กนกพร แซ่โจว
71 มัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรวรณ อภิปุญญา
72 มัธยมศึกษาปีที่ 4 กันตทัต มาบำรุง
73 มัธยมศึกษาปีที่ 4 กันตพงศ์ สุวิริยะกุลชัย
74 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชลธรรม ขุนสันเทียะ
75 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณัฐชยา ธานีรัตน์
76 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดลฤชา วรรณากรกิจ
77 มัธยมศึกษาปีที่ 4 แทนขวัญ มาพระลับ
78 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ธนกฤต กิรติพงศธร
79 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ธัญชิดา ขวัญเมือง
80 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ธิดารัตน์ จึงรุ่งอรุโณทัย
81 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ธีทัต เกรียงไกรวิทย์
82 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ธีร์เดช ธิรักษพันธ์
83 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นงนภัส โปร่งเมืองไพร
84 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นนทพันธ์ สุนทรประเวศ
85 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นลินพรรณ อภิสรเธียรสิน
86 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปภัสสร กาฬวงศ์
87 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปภัสสร กาฬวงศ์
88 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปภาณิน ดาก่ำ
89 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปวริศ มหาเปารยะ
90 มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปรม เปรมศรี
91 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรยา วิชัยดิษฐ์
92 มัธยมศึกษาปีที่ 4 พรพรรณ ฤกษ์วราคม
93 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภัทรกร ทรงวรัชญ์
94 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภารวีภร สินธาราจิรฐา
95 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาวิณี บุดดานอก
96 มัธยมศึกษาปีที่ 4 แมทธิว มาคารานัส
97 มัธยมศึกษาปีที่ 4 รชตภรณ์ จันทร์ทอง
98 มัธยมศึกษาปีที่ 4 รัชชัย ศรีสดใส
99 มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรมิกาญจน์ หาญจังสิทธิ์
100 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ลักษณารีย์ แซ่จิว
101 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ่วริศ รัญเสวะ
102 มัธยมศึกษาปีที่ 4 แซมชั้น ม.5 วริศรา วัฒนศิริพงษ์
103 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศรัณยพงค์ ม่วงทอง
104 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิธกาญจน์ แสงพารา
105 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศุภิสรา สังข์อารียกุล
106 มัธยมศึกษาปีที่ 4 สรัยฉัตร ละอองทอง
107 มัธยมศึกษาปีที่ 4 อชิรญา ตั้งสุรกิจ
108 มัธยมศึกษาปีที่ 4 อรอินทุ์ อัศวรักษาวงศ์
109 มัธยมศึกษาปีที่ 4 อาภัสรา สุวรรณ
110 มัธยมศึกษาปีที่ 4 อาภาสิริ ทิพย์ชโยดม
111 มัธยมศึกษาปีที่ 4 อารียา เล้าศิลป์ไพศาล
112 มัธยมศึกษาปีที่ 4 อาลิส แอนส์ท
113 มัธยมศึกษาปีที่ 4 อิสริยา จันทร์แจ่มศรี
114 มัธยมศึกษาปีที่ 4 แซมชั้น ม.5 ฐกร มาศรังสรรค์
115 มัธยมศึกษาปีที่ 4 แซมชั้น ม.5 ปัณณวิชญ์ เชี่ยวเชิงสันติ
116 มัธยมศึกษาปีที่ 4 แซมชั้น ม.5 กรพจน์ กมลรัตน์
117 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นนน แพทยานันท์
118 มัธยมศึกษาปีที่ 4 อิทธิวัฒน จึงสุระ