พูดคุยเกี่ยวกับวิชา Life Skill

#โตไปไม่งง กับ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม” และ สถาบัน influencer หนึ่งใน Quality Education Network ของโรงเรียน

ใน “วิชา Life Skill” ที่สอนเรื่อง Digital literacy เพื่อสร้างทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตจริง ทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที !!

ในเรื่องเหล่านี้…
▪มารยาทบนอินเทอร์เน็ต
▪Cyberbullying
▪สื่อประเภทต่าง ๆ
▪Fake News
▪Privacy
▪ภัยคุกคาม
▪การสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

ซึ่งทักษะดังกล่าว นอกจากจะเป็นทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 แล้ว นักเรียนยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการทำอาชีพบนระบบออนไลน์ที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงใช้ขยายโอกาสให้กับอาชีพอื่น ๆ ไปจนถึงการเป็น change maker ช่วยเหลือสังคม
#QualityEducationNetwork