วิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์

ออกแบบนิเทศศิลป์

ส่วนหนึ่งของผลงานการออกแบบของนักเรียน ใน #วิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สอนโดยอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในเรื่อง การตัดทอน การออกแบบโลโก้ การออกแบบแพทเทิร์นลวดลาย negative space และ positive space ซึ่งเป็นพื้นฐานของ การเรียนสาขาออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ