Drama Acting ครูเบลล์ จาก The Drama academy สอนนักเรียนเรื่อง Let’s Strike a Pose

Drama Acting ครูเบลล์ จาก The Drama academy เรื่อง Let’s Strike a Pose

ในวิชา Drama / Acting ครูเบลล์ จาก The Drama academy สอนนักเรียนเรื่อง ” Let’s Strike a Pose “ การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเริ่มจากการปรับเสริมบุคลิกด้านการแต่งกาย ทรงผม และหน้าตา การค้นหามุม และท่าทางที่ดีที่สุดของตนเองเมื่อภาพของเราต้องไปปรากฎบนสื่อต่าง ๆ การเข้าใจและรู้จักตนเองว่าเหมาะกับสไตล์แบบไหน พร้อมทั้งทักษะการนำเสนอตัวตนในแบบที่ไม่ขัดกับความเป็นตนเอง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้น่าสนใจ น่าจดจำ มีเสน่ห์ น่าติดตาม