LIFE SKILLS BOOST UP WORKSHOP 2020

กิจกรรม “LIFE SKILLS BOOST UP WORKSHOP 2020

     งาน “LIFE SKILLS BOOST UP WORKSHOP 2020” วันนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม อย่างใกล้ชิด ได้ทดลองเรียน “Lecture Sky Hall” รูปแบบการเรียนรู้ล้ำ ๆ ที่จะช่วยฝึกสกิลการเรียนรู้แห่งศตวรษที่ 21 พร้อมเข้าร่วม Workshop กับสถาบันชั้นนำโดยครูตัวจริงของวงการ ไม่ว่าจะเป็น The Drama academy กับกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อสร้าง Self Esteem ให้กับตนเอง
     และ สถาบันพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 Base play house ที่นำบอร์ดเกมมาให้เล่น เพื่อฝึกทักษะให้แก่นักเรียน 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น
นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน แง่คิด ประสบการณ์และแรงบันดาลใจมากมาย
     โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพบได้ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมครับ
 
ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาสนุกด้วยกันนะครับ