การดูแลนักเรียนภายใต้แนวคิด Positive School ด้วย STEPS Model

นอกจากการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะที่ตรงกับความฝันของนักเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขให้กับนักเรียน ภายในรั้ว “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม”
เพราะเราเชื่อว่า “ #ความสุข คือ หัวใจสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศคติเชิงบวก ”
โรงเรียนจึงมีการบริหารการทำงานและดูแลนักเรียนภายใต้แนวคิด Positive School ด้วย STEPS Model
วันนี้ “ครูบอล” รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ “ครูสมิต” นักจิตวิทยาเชิงบวก จะมาเล่าถึงแนวคิดดังกล่าว และการนำมาใช้ในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนรับชมครับ
#มัธยมสาธิตพัฒนา #PositiveSchool #STEPSModel #นโยบายเชิงบวก #นักเรียนมีสุข #ทัศคติเชิงบวก

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin