บรรยากาศการสอบ MSR ภาคปฏิบัติ รอบที่ 1 เพื่อคัดเลือกนักเรียกเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการสอบ MSR ภาคปฏิบัติ รอบที่ 1
เพื่อคัดเลือกนักเรียกเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กับกิจกรรมทดสอบที่จะช่วยผลักดันทักษะและความถนัดของนักเรียนแต่ละคน พร้อมการสอบสัมภาษณ์กับทีมครูจาก OnDemand ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin