วัยรุ่น VS ความคิดเชิงบวก

อยากให้ลูก “เรียนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข” เริ่มต้นด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตด้วย “ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)” ช่วยให้ลูกมีความมั่นคงทางอารมณ์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เห็นใจผู้อื่น แก้ปัญหาได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าสังคมได้ดี ผ่านองค์ประกอบ 10 ประการนี้

 

  • ความกล้าหาญ (Courage)

 

ความเต็มใจในการลองเสี่ยงและเอาชนะความกลัว แม้ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่แน่นอน ผู้ปกครองสามารถคอยให้กำลังใจลูกในการเอาชนะความกลัว หรือความผิดหวังได้

 

 

  • ความมั่นใจ (Confidence)

 

การมีความเชื่อมั่นในตนเองถึงความสามารถสมรรถภาพและศักยภาพของตนเอง ผู้ปกครองสามารถให้ความมั่นใจแก่ลูกได้ ด้วยการชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเอง โดยไม่ควรกดดันหรือตั้งความหวังกับตัวลูก

  1. ความสุขุม (Calmness)

การดำรงไว้ซึ่งความเยือกเย็นและใฝ่หาความพอเหมาะพอควรในการโต้ตอบกับความท้าทาย หรือวิกฤตการณ์ต่างๆ ไม่รีบร้อนทำสิ่งใดโดยไม่คิดให้รอบคอบ ผู้ปกครองสามารถเป็นผู้คอยเตือนสติ และชี้ให้ลูกนั้นมองทุกอย่างโดยรอบ ไม่รีบร้อนที่จะทำอะไรผลีผลาม

 

  1. การสำรวมความตั้งใจ (Focus)

การเอาใจจดจ่ออยู่กับการกระทำให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงลำดับความสำคัญก่อนหลัง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้สามารถวางแผน และจัดการกับชีวิตได้ นอกจากความตั้งใจด้านการเรียนแล้ว การร่วมกิจกรรมและการเข้าสังคมก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองควรให้ความสนับสนุนเช่นกัน

  1. การมองโลกในแง่ดี (Optimism)

ความเชื่อว่าจะเกิดสิ่งที่ดีแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก จะทำให้ลูกฟันฝ่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค โดยผู้ปกครองสามารถเป็นผู้ค้ำจุน คอยอยู่ด้านหลังเมื่อเขาล้ม ทำให้มีกำลังใจที่จะลุกต่อไป

 

  1. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)

การมีความสนใจ มีแรงปรารถนาหรือแรงกระตุ้นส่วนตัวสูงในการกระทำสิ่งต่างๆ จะเปลี่ยนแรงขับเคลื่อนที่ดีต่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา หรือกิจกรรม โดยกำลังใจจากผู้ปกครองถือเป็นสำคัญ ที่จะปลุกความกระตือรือร้นของลูกขึ้นมาได้

  1. ความเชื่อ (Belief)

ความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะทำให้การทำงานแบบทีมนั้นเป็นไปได้อย่างไม่มีข้อขัดแย้ง ผู้ปกครองสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษากับลูก คอยเป็นตะเกียงส่องทางไม่ให้หลงทางไปในความเชื่อของตนเอง ด้วยการพูดคุยอย่างอบอุ่น เหมือนเพื่อนคู่ใจ

 

  1. ความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity)

การกระทำภายใต้คำมั่นสัญญาที่มีต่อความซื่อสัตย์ ความเปิดเผย และความยุติธรรม จะทำให้ลูกมีความมั่นคง ไม่ไหลไปกับกระแสสังคม และกลายเป็นคนเก่งและดี ผู้ปกครองสามารถปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ด้วยการชี้ให้เห็น และพิสูจน์คุณค่าของคุณธรรมผ่านการกระทำได้

  1. ความมุ่งมั่น (Determination)

การมุ่งกระทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตามที่ลูกตั้งใจไว้ หรือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย กำลังใจที่สำคัญคือครอบครัว ครอบครัวที่อบอุ่น เปิดใจยอมรับ และพร้อมจะช่วยเหลือ ความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายจะไม่ถูกบั่นทอนลงโดยอุปสรรค

 

  1. ความอดทน (Patience)

ความเต็มใจในการรอค่อยโอกาส ความพร้อมหรือผลลัพธ์จากการกระทำของตนเองหรือของผู้อื่น ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสังคม โดยผู้ปกครองสามารถชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและเป็นผู้ฝึกฝนความอดทนของลูกได้ ด้วยวิธีง่ายๆ ในชีวิต เช่น สอนให้รู้จักคุณค่าของการรอคอย