โรงเรียนสาธิตพัฒนา แผนกมัธยมฯ ปรับหลักสูตรเข้ม สร้างจุดแข็งด้านวิชาการ ควบการสร้างแผนเรียนจากความถนัด

นายสุธี อัสววิมล หรือพี่โหน่ง ออนดีมานด์ หัวหน้าทีมวิชาการโครงการเลิร์นสาธิตพัฒนา เผยว่า “โรงเรียนสาธิตพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ย่านรามอินทรา ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 –มัธยมศึกษาปี 6 มีชื่อเสียงด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์กรอันดับหนึ่งด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของประเทศไทย ในการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในอนาคต และสร้างประสบการณ์ในรูปแบบเฉพาะและแตกต่างของการศึกษาในอนาคต ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

โดยความร่วมมือดังกล่าว เป็นการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีความต้องการทั้งในด้านความเข้มแข็งด้านวิชาการเพื่อเป็นใบเบิกทางในการ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ และความต้องการทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องความถนัดและเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน โดยความร่วมมือจะมีทั้งในเชิงของการพัฒนาหลักสูตร อาทิ การใช้หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge (CAIE) ในการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (English 4 skills) ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงทั้งในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน นอกห้องเรียนและในอนาคต

ความร่วมมือในการพัฒนาแผนการเรียนการสอน Individual Development Plan แผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคล หรือ IDP ซึ่งเป็นการวางแผนโดยมุ่งเน้นเป้าหมาย จุดแข็งและความถนัดของนักเรียนแต่ละคน และนำมาสร้างเป็นแผนการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 6 ปี เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้สนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ กิจกรรมและการเสริมสร้างการเรียนรู้ โดยการใช้ระบบ Learning Ecosystem หรือเทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานเข้ามาช่วย เพื่อให้ 7 ชั่วโมงต่อ วัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   และเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านการเลือกสาขาวิชาเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัย และการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตน

โรงเรียนสาธิตพัฒนา แผนกมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในปีการศึกษาพ.ศ. 2563   แล้ว โดยใช้ระบบสอบคัดเลือก Minimum Standard Requirement หรือ MSR) ซึ่งเป็นการวัดความรู้ทางวิชาการพร้อมค้นหาตัวตน ซึ่งมีการสอบคัดเลือกทั้งสิ้น 3 รอบ โดยเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 62 นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสอบทางออนไลน์ได้ที่ www.satitpattanaschool.org ส่วนการสอบในรอบที่ 2 และ 3 รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ facebook: โรงเรียนสาธิตพัฒนา แผนกมัธยม