รู้คณะ

หลังจากผ่านกิจกรรมค้นหาตัวตน

ในช่วงม.ต้น แล้ว IDP Advisor จะช่วยนักเรียนในการเลือกคณะและมหาวิทยาลัย จากความสนใจในอาชีพ โดยอ้างอิงจากผลการประเมิน RIASEC, การเข้าร่วมกิจกรรมจาก i-career โดยมีฐานข้อมูลคณะ/มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจาก TCASter Center และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจาก Edusmith

- IDP Advisor

คือคุณครูที่จะดูแลนักเรียนเพื่อพัฒนาและติดตามผลการเรียนรวมไปถึงให้คำปรึกษากับนักเรียนในช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาไปสู่การเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยตามเป้าหมายแบบรายบุคคล ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือปัญหาทางด้านพฤติกรรม รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางในการประสานกันระหว่าง ผู้ปกครอง, นักเรียน และโรงเรียน ช่วยกันเพื่อออกแบบแผนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความถนัด ของนักเรียนรายบุคคล

- ดูแลนักเรียน

- ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนร่วมกับนักเรียน ตรวจสอบการมาโรงเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน
- จัดกิจกรรม Homeroom ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง  ระเบียบวินัย หรือแจ้งข่าวสารต่าง ๆ 
- จัดแบ่งหน้าที่และดูแลให้นักเรียนตามความเหมาะสม เช่น เวรทำความสะอาดประจำวัน  การเลือกหัวหน้าห้อง รองหัวหน้า หรือภารกิจต่าง ๆ ของห้อง
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/เรื่องแจ้งข่าวต่าง ๆ จากโรงเรียน ให้นักเรียนทราบ

-ประจำชั้น

- ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนเมื่อมีโอกาส
- อบรมดูแลความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย และช่วยแก้ไขหรือปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
- ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นกับนักเรียน เพื่อขอข้อมูล เพื่อนำมาแก้ไขหรือช่วยเหลือนักเรียน

-พัฒนาเป้าหมายรายบุคคล

เข้าใจบุคลิกภาพ ความถนัด (RIASEC) และความสนใจของนักเรียน และเป็นต้นทางช่วยเหลือนักเรียนในการวางแผนการเรียนรายบุคคล 

- องค์กรการศึกษาชั้นนำ

ของประเทศไทยในเครือของ LEARN CORPORATION ที่จะให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงการ เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะทางที่จะพาไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะ เป็นคอร์สเรียนออนไลน์, การให้คำปรึกษาในการวางแผนเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่้างประเทศ , การสอบวัดระดับ Mock Exam ก่อนลองสนามจริง รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการและการเก็บประสบการณ์ในด้านการศึกษา